ارسال رمز موقت

سامانه آنلاین رویداد تگ

https://github.com/igoshev/laravel-captcha

با ارسال این فرم یک رمز موقت برای شما پیامک می‌شود که در صفحه بعد با وارد کردن آن و رمز ورود جدید، رمز ورود جدید شما ذخیره خواهد شد.